هایکوهای من : امیر سقازاده

خصوصی :شعر و مطلب جالب

بهمن 92
11 پست
اسفند 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
خرداد 88
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
5 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
8 پست
مرداد 82
6 پست
تیر 82
4 پست
هایکو
22 پست
امیر
4 پست
نوروز
2 پست
سقازاده
8 پست
عید
1 پست
بهار
2 پست
مهر_امیر
7 پست
عشق
3 پست
حافظ
2 پست
مولانا
2 پست
سعدی
1 پست
مشاور_21
3 پست
ایران
1 پست
جدید
1 پست
خیام
1 پست
باده
1 پست
کار_جهان
1 پست